Coneix Instain

Termes i
condicions

Aquestes disposicions (“Condicions Generals”) regulen l’ús del servei del portal d’Internet www.instain.es (el Lloc Web) que INSTAIN SYSTEMS SLU posa a disposició dels usuaris d’Internet. Aquestes Condicions Generals i els documents a què fan referència us informen sobre les modalitats i les condicions sota les comercialitzem els nostres productes a través del servei de subscripció (els “Serveis” o el “Servei”).

INSTAIN SYSTEMS SLU comercialitza serveis de manteniment informàtic a través de la subscripció al Lloc Web.
Si us plau, llegiu atentament aquestes Condicions Generals abans de contractar qualsevol Servei del nostre Lloc Web. L’Usuari s’haurà d’informar i acceptar abans de contractar els nostres Serveis. L’accés al Lloc Web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés està restringit. La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del mateix (l’Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquestes Condicions Generals, les quals, mitjançant la marcació de la casella habilitada a aquest efecte per a la contractació del Servei, l’usuari manifesta haver llegit i comprendre. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc Web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús poden patir modificacions en qualsevol moment i sense avís previ.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la
informació i comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel que es regula la
contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa. dels Consumidors i Usuaris i altres lleis
complementàries (modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març), la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista i totes les disposicions legals que siguin aplicables.

1.

Informació sobre
l'Empresa

La present pàgina web www.instain.es ha estat dissenyada per a la comercialització dels productes oferts per l’entitat INSTAIN SYSTEMS , SLU inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom al tom 45148, Foli 5, full B-478322,
inscripció 1 amb CIF: B66682196.

2.

Servei disponible

IN INSTAIN SYSTEMS SLU opera a través del Lloc Web i presta el Servei, exclusivament, per al territori espanyol comprès per la Península Ibèrica, Illes Balears i Illes Canàries i per a estats membres de la Unió europea i presta els seus serveis en aquest “Territori”

3.

Dades de formularis

Sense perjudici del que disposa la Política de Privadesa d’aquest Lloc Web, que pogués resultar aplicable en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a INSTAIN
SYSTEMS SLU estan condicionades a l’emplenament previ del corresponent formulari de registre d’Usuari. Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari manifesta l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a INSTAIN SYSTEMS SLU perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. S’entendrà i es presumirà que totes les dades incloses per l’Usuari per poder realitzar la compra han estat introduïdes directament pel mateix Usuari, per la qual cosa en tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a INSTAIN SYSTEMS SLU

4.

Força major

INSTAIN SYSTEMS SLU no es farà responsable per qualsevol errada o retard en el compliment de qualsevol de les seves obligacions contractuals causades per esdeveniments fora del seu control i voluntat (força major). Per causa de força major, s’entendrà qualsevol situació o esdeveniment imprevisible i excepcional, o independent de la voluntat de les parts contractants i en particular (sense limitació) el següent: vagues, tancaments patronals o qualsevol altra acció col·lectiva; commoció civil, disturbis, invasions, atacs terroristes o amenaces d’atacs terroristes, guerra (declarada o no) o amenaça de guerra; incendis, explosions, tempestes, inundacions, terratrèmols, lliscaments, epidèmies o altres desastres naturals; la impossibilitat d’usar el ferrocarril, transport marítim, aeri, o terrestre de motor o altres mitjans de transport públic o privat; la impossibilitat dús de les xarxes de telecomunicacions públiques o privades, i lleis, decrets, reglaments o restriccions de qualsevol govern.

5.

Propietat intel·lectual i
industrial

Els drets de propietat intel·lectual del Lloc Web, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements continguts són titularitat d’INSTAIN SYSTEMS SLU, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable. INSTAIN SYSTEMS SLU informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al Lloc Web. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts del Lloc Web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, sense consentiment exprés i per escrit per part de INSTAIN SYSTEMS SLU. La utilització no autoritzada d’aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. INSTAIN SYSTEMS SLU no serà responsable de les infraccions realitzades per l’Usuari del Lloc Web que afectin tercers.

6.

Hipervincles

Els hipervincles continguts al Lloc Web poden adreçar a pàgines web de tercers. INSTAIN SYSTEMS SLU no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs.

7.

Notificacions

Totes les comunicacions entre INSTAIN SYSTEMS SLU i l’Usuari relatives a aquestes Condicions Generals oa l’adquisició dels Serveis a través del Lloc Web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts a les presents Condicions Generals per a cada cas en particular . Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes Condicions Generals, les comunicacions que l’Usuari pretengui remetre a INSTAIN SYSTEMS SLU s’adreçaran a l’adreça indicada a l’apartat 1 i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar-ne el contingut i la recepció per part d’INSTAIN SYSTEMS SLU de la comunicació corresponent.

8.

Modificació de les
condicions generals

L’Usuari manifesta entendre a la perfecció les presents Condicions Generals i, per tant, s’hi atén comprenent les conseqüències legals que aquestes comporten. En cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides a les Condicions Generals. INSTAIN SYSTEMS SLU es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns a les presents Condicions Generals.

9.

Fur i llei aplicable

Aquests termes i condicions es regiran i interpretaran en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Tant INSTAIN SYSTEMS SLU com l’usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir a les parts. Per a la resolució de totes les qüestions litigioses que es puguin derivar d’aquest contracte i de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’accés i l’ús d’aquesta pàgina web, les dues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la vila de Barcelona. aplicació la legislació espanyola. Tot això, complementa el que estableix el nostre Avís Legal i Política de Privacitat. En cas de qualsevol discrepància prevaldrà entre els textos legals esmentats i aquestes Condicions Generals, prevaldran aquestes últimes.

💻 Escriviu-nos amb el nombre d'ordinadors per rebre el vostre pressupost de manteniment personalitzat i resoldre els vostres dubtes a l'instant.
Millorarem el benestar de la teva empresa!
Anar a WhatsApp